Dlaczego warto kupić destylator?

Uniezależnienie się od dostawcy – brak podwyżek ceny na rozcieńczalnik

 • Pełna powtarzalność jakości rozpuszczalnika
 • Obniżenie kosztów produkcji poprzez:
  • Zredukowanie do minimum kosztów zakupu nowego rozpuszczalnika
  • Znaczne zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji
  • Zredukowanie LZO
  • Oszczędność na BDO
  • Zredukowanie powierzchni magazynu substancji niebezpiecznych
  • Zredukowanie do minimum magazynu niebezpiecznych odpadów
  • Zredukowanie do minimum kosztów związanych z transportem rozpuszczalników
  • Zabrudzony rozpuszczalnik destylowany ( oczyszczany jest na bieżąco)
 

Dlaczego kupić od nas destylator rozpuszczalnika?

 • Ponieważ jesteśmy producentem destylatorów rozpuszczalnika i wody
 • Udzielamy bezterminowej gwarancji producenta na destylatory (szczegółowe informacje u Konsultanta)
 • Posiadamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Posiadamy w magazynie elementy eksploatacyjne oraz worki i pasty.
 • Możemy skonfigurować urządzenie pod potrzeby klienta
 

Destylacja i recykling rozpuszczalnika

W wielu dziedzinach przemysłu procesy technologiczne wiążą się z koniecznością zastosowania rozpuszczalników. W celu obniżenia kosztów ich zastosowania , warto sięgnąć po możliwości jakie daje destylator rozpuszczalnika, który umożliwia regenerację zabrudzonych rozpuszczalników (ponowne zawrócenie ich do procesu produkcyjnego). Zastosowanie destylatorów rozpuszczalnika powoduje, że raz użyty produkt nie jest bezużytecznym odpadem, lecz dzięki destylacji ponownie będzie można go wykorzystać w procesie produkcyjnym.

Oszczędzamy na kosztach zakupu nowego środka, ale również na wysokich kosztach utylizacji niebezpiecznych odpadów, czy recyklingu zewnętrznego. Ponadto ustawodawca nakłada na „producenta” konieczność składowania odpadów niebezpiecznych w wyznaczonym miejscu i specjalnej strefie. Dzięki destylacji na bieżąco zmniejszcie Państwo ten obszar. Należy również pamiętać, że wywożony z firmy zabrudzony rozpuszczalnik dodaje się do emisji LZO. Destylacja w firmie pozwoli zaoszczędzić około 80% tej wartości. Proszę również pamiętać o kosztach BDO. Dlatego też jeśli Twoja firma wykorzystuje rozpuszczalnik w procesie technologicznym, powinieneś rozważyć zakup lub wypożyczenie destylatora do rozpuszczalnika, który pomoże odzyskać surowiec i pieniądze.

Destylacja pozwala na odzyskanie, aż do 95% rozpuszczalnika, dzięki czemu można ograniczyć wydatki z tytułu utylizacji, ale i na zakupie rozcieńczalnika. Uniezależnisz się także od dostawców, zyskując stały dostęp do tak ważnego w procesie produkcji składnika. Warto przy tym pamiętać, że destylowanie rozpuszczalnika umożliwia jego całkowite ponowne wykorzystanie. Zakup prawidłowo dobranego urządzenia pod względem wielkości i parametrów, to zwrot wydatku w czasie od 4/6m-cy.

 

Utylizacja, recykling odpadów i rozpuszczalników

Recykling odpadów takich jak rozpuszczalniki jest istotny przede wszystkim ze względu na ochronę środowiska, które ulega coraz większemu zanieczyszczeniu odpadami niebezpiecznymi. Gospodarka niebezpiecznymi odpadami jest uregulowana prawem polskim oraz europejskim, a kary za jego nieprzestrzeganie są coraz wyższe.

Od 1.09.2022 obowiązuje znowelizowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 17 sierpnia tego roku [Dz.U. 2022 poz. 1726].

Problematyczne jest nie tylko składowanie, ale i utylizacja rozpuszczalników. To metody nie tylko nie ekologiczne, ale i kosztowne. Dlatego też warto rozważyć zakup lub wynajem destylatora rozpuszczalnika. Odzyskiwanie użytego już raz rozpuszczalnika to prosta i oszczędna metoda na wielokrotne wykorzystanie tego samego produktu. To także świadome działanie na rzecz poprawy pogarszającej się w związku z zanieczyszczeniem globalnym środowiska oraz duża - wymierna oszczędność pieniędzy.

Destylatory rozpuszczalnika podczas procesu destylacji regenerują zużyte, zanieczyszczone rozpuszczalniki w czysty, pełnowartościowy produkt wysokiej jakości do wielokrotnego użytku. Za pomocą regeneratora rozpuszczalnika brudny rozpuszczalnik oczyszczany jest na bieżąco, dzięki czemu będziesz mógł wykorzystać go wielokrotnie. Dzięki destylatorom do rozpuszczalnika, nie tylko zredukujesz magazyn odpadów, ale posiadasz zapas czystego, zdatnego do użycia produktu. Destylator rozpuszczalnika można kupić, lub wypożyczyć na potrzeby produkcji. Druga opcja jest mniej ryzykowna i pozwala dokładnie przetestować urządzenie, nie martwiąc się o jego eksploatację czy zwrot kosztów zakupu.

 

Odpady z rozpuszczalników - co z nimi zrobić?

Pamiętaj, żeby utylizować rozpuszczalniki i pozostałości po farbach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proszę zwrócić uwagę, że po procesie destylacji/regeneracji rozcieńczalników pozostaje w zależności od specyfiki produkcji, tylko od 5-20% wcześniejszej masy mieszanin rozcieńczalnika, czyli oszczędzamy 80-95% kosztów utylizacji. Ponadto znacznie zmniejszamy miejsce składowania substancji niebezpiecznych. Najczęściej używane kody odpadu to; 080111*, 080118*, 200113*. Należy zawsze zapytać Waszego operatora o aktualne i używane przez niego kody odpadu.

Recykling rozpuszczalników skutecznie ogranicza bieżące koszty związane z utylizacją starego i zakupem nowego produktu.

 

Dlaczego nie wolno wylać, wyrzucać rozpuszczalników z innymi odpadami?

Szczegółowo regulują to przepisy ustawy Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 U S T AWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz późniejsze zmiany np. art. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, gospodarowanie odpadami to:

[...] zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Oznacza to, że rozpuszczalniki – które uznawane są za odpady niebezpieczne – można utylizować i składować jedynie w sposób zgodny z ustaleniami prawnymi. Nie ma więc możliwości, by po wykorzystaniu wyrzucać rozpuszczalnik lub, co gorsza, wylać rozpuszczalnik. Jest to bowiem bardzo niebezpieczne dla środowiska, podlega karze grzywny, a w skrajnych przypadkach może podlegać nawet karze więzienia.

Skuteczne unieszkodliwienie tego typu produktów musi odbywać się wyłącznie specjalnie przystosowanych do tego zakładach, pod odpowiednią kontrolą. Toksyczne odpady, które nie są poddawane recyklingowi ani odpowiednio składowane lub utylizowane, drastycznie niszczą środowisko i znacząco zwiększają poziom jego zanieczyszczenia. Wylanie lub wyrzucenia rozpuszczalnika to poważna ingerencja w ekosystem - niestety, w każdym przypadku działająca na jego niekorzyść.